ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yükleniyor...

Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak,

Deniz Apartmanı No: 4   Daire: 4 - 6

06420   Kızılay - Çankaya / ANKARA

0 (312) 286 62 46     0 (312) 286 62 48

0 (312) 286 62 96  

Adres
Telefon
Faks

aduas@aduas.gov.tr      www.aduas.gov.tr

 

web

bilgiedinme@aduas.gov.tr

Bilgi Edinme
E-mail
Ana Sayfa Kurumsal İhaleler Bilgi Edinme İletişim

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADÜAŞ
ANA SÖZLEŞME

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ


KURULUŞ


MADDE 1        ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM

                          ŞİRKETİ’ nin Anasözleşmesi, 4046 sayılı Kanun’un 20/A maddesine istinaden bu Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.ŞİRKETİN ÜNVANI


MADDE 2 Şirketin unvanı ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir.


 Bu unvan, işbu Anasözleşme’nin aşağıdaki maddelerinde kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.


ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI


MADDE 3 Şirketin amacı, aşağıda belirtilen faaliyetleri “karlılık ve verimlilik” ilkesi çerçevesinde, iç ve dış pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek ve Şirketin bağlı bulunduğu sanayinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmaktır.

 

  Şirketin faaliyet konuları şunlardır;

a- Yurt içinde ve yurt dışında elektrik santraları ve ek tesisleri ile her türlü yardımcı ve tamamlayıcı tesisler kurmak (şalt teçhizatı dahil), satın almak, bu tesislere iştirak etmek, enerji üretimi yapmak, tesislerini işletmek veya işlettirmek, elektrik alış, satış ve ticareti ve/veya yan hizmet anlaşmaları yapmak,


b- Faaliyet konuları ile ilgili tesislerin işletilmesi ve kurulmasında diğer gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmak,


c- Faaliyet konuları ile ilgili gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat tesisleri yapmak ve yaptırmak,


d- Faaliyet konuları ile ilgili her türlü hammadde, yardımcı madde, mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik etmek, gerektiğinde kendi tesislerinin bakım ve onarım ihtiyacı içim makine ve tesisleri bulundurmak bu maksatla kurulmuş tesis ve makineler ile insan gücü kapasitelerini değerlendirmek,


e- Faaliyetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul ile işletme hakkı ve sair hakları gerekli makine, tesis ve teçhizatı satın almak, inşa ve imal ettirmekveya sair şekillerde iktisap etmek, kiralamak, iktisap ettikleri veya kiraladıklarını işletmek, kiraya vermek, iktisap ettiklerini satmak, bunlar üzerinde ipotek, rehin ve ayni haklar tesis etmek veya ettirmek, ipotekleri kaldırmak,


f- Elektrik enerji üretiminde kullandığı veya kullanacağı yakıt ve hammadde sahalarını işletmek veya işlettirmek,


g- Faaliyet konularına giren alanlarla ilgili olarak, yurt içinde ve yurt dışında mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yapmak, hizmet almak, satmak ve benzeri çalışmalarda bulunmak, tesislerdeki atıl kapasiteyi faaliyet konularına uygun olarak değerlendirmek, bu konuda taahhütlere girmek,


h- Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, teknik beceri (know-how) ve benzeri anlaşmalar yapmak, her türlü tesis ve fabrika kurulması ile ilgili ihalelere ve taahhütlere girmek, bilgi ve teknoloji satmak veya satın almak,


ı-   Yukarıda belirtilen faaliyetlerle ilgili olarak nakliye işleri yapmak,


i-    Faaliyet alanındaki konularda eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları

     yapmak veya yaptırmak, yurtiçi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde

     bunları imal etmek veya ettirmek,


j- Gerektiğinde faaliyet konuları ile ilgili yurt içi ve yurt dışında acente ve şubeler açmak,


k- Ana işletme faailyeti olan elektrik üretimi ile ilgili yan ürünler ile işletme artıklarını değerlendirmek amacıyla satışını yapmak ve bunlarla ilgili iştiraklerde bulunmak,


l- Şirketin atıl durumda bulunan arazi, misafirhane, sosyal tesis ve lokal gibi varlıklarını işletmek veya kiraya vermek suretiyle işlettirmek,


m- Faaliyet sahasına giren Kanun, Tüzük, Kararname ve yönetmelik ile verilen diğer işleri yapmak.


ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ


MADDE 4   Şirketin merkezi Ankara’dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

 

  Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği hallerde Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmek şartıyla yurt içinde ve dışında şube, acente, temsilcilik açabilir.


ŞİRKETİN SÜRESİ


MADDE 5 Şirket süresiz olarak kurulmuştur. Fesih ve infisahla ilgili Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklıdır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınarak bir süre tespit yapılabilir. Tespit edilecek bu süre uzatılıp kısaltılabilir.İKİNCİ BÖLÜM

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİSERMAYE


MADDE 6 Şirketin nominal sermayesi 1.000.000 (birmilyon) YTL’dir. Sermayenin tamamı T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na aittir.


SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI


MADDE 7 Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

 

  Yeniden hisse senedi ihracı suretiyle artırılacak sermaye üzerinden pay sahiplerinin kanuni rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanımına ilişkin esas ve usuller Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.


HİSSE SENETLERİ


MADDE 8 Hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olarak çıkarılır. Şirket, hisse senetlerini halka arz ederek Sermaye Piyasası Kanunu kapsamına dahil olduğu ve kayıtlı sermaye sistemine geçtiği takdirde, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye miktarına kadar hisse senetleri ihraç ederek sermaye artırılabilir.

 

  Genel Kurul veya kayıtlı sermaye sistemine geçildiği taktirde Yönetim Kurulu, yeni hisse senedi ihracına karar verirken imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarabilir.


 Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca alınacak kararla hisse senetleri değişik değerde kupürler halinde bastırılabilir.


GEÇİCİ İLMUHABER


MADDE 9 Hisse senetleri ile değiştirilmek şartı ile ve senetlerinin yerini doldurmak üzere geçici pay ilmühaberi verilebilir.


GEÇİCİ HİSSE SENTLERİNİN DEVRİ


MADDE 10 Gerekli görülen hallerde ilgili kuruluşlardan izin ve onay alınmak şartı ile nama yazılı hisse senetlerinin devri, ciro ve teslim ile gerçekleşir. Devir işlemi, pay defterine kaydı ile Şirkete karşı sonuç doğurur. Pay defterine işleme Yönetim Kurulu kararı ile yapılır


                           

                           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

        YÖNETİM KURULUYÖNETİM KURULU


MADDE 11 Şirketin Yönetim Kurulu 5 (beş) üyeden oluşur. Üyeler aralarından Yönetim Kurulu’na Başkan ve Başkan Vekili seçer, Yönetim Kurulu’na temsilciler Genel Kurul’ca seçilir.YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİK VE ŞARTLARI


MADDE 12 Yönetim Kurulu Üyesi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde veya denetiminde bulunduğu şirketlerin iflas etmemiş olması, acz haline düşmemiş olmak, Şirkette pay sahibi olmak ve yüz kızartıcı suçlar ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen ve üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisiyle mahkum olmamak gerekir. Türk Ticaret Kanunu’nun 334 üncü ve 335 inci maddelerinde öngörülen durumlar için Genel Kurul izin verebilir.


GÖREV SÜRESİ


MADDE 13 Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresi 2 (iki) yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurlu Üyesi yeniden seçilebilir.


 Genel Kurul gerek görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini kısmen ve tamamen değiştirebilir.


 İstifa, ölüm veya diğer herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu Üyeliği boşalırsa, Yönetim Kurulu gerekli şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçer ve ilk toplantıda Genel Kurul’un oyuna sunar. Bu suretle Yönetim Kurulu Üyesi seçilen şahıs Genel Kurulun ilk toplantısına kadar görev yapar. Seçimi Genel Kurul’ca onaylandığı taktirde yerine seçildiği kişinin görev süresini tamamlar.


YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI


MADDE 14 Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya bulunmadığı hallerde Başkan Vekili tarafından toplantıya çağırılır. Toplantı günü ile saatini gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az 24 saat (yirmi dört) önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

  Yönetim kurulu Üyeleri de Kurul Kararı alınmasında gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilir. Yönetim Kurulu’nca uygun görülmesi halinde bu önerge en geç ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nın gündemine alınır.


Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe ve her halde en az ayda bir defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde önceden karar almak şartı ile başka yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu, en az 3 (üç) üye ile toplanır. Yönetim Kurulu toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılamaz. Red oyu kullanan üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu Üyelerinden mazereti olanların toplantıdan önce mazeretlerini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na bildirmeleri gerekir. Üst üste 4 (Dört) toplantıya veya bir yıl içerisinde 6(Altı) toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine bu Anasözleşmede yazılı usulle başkaları seçilir.

Yönetim Kurulu Kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir.

GÖREV DAĞILIMI

MADDE 15  Yönetim Kurulu her yıl Olağan ya da seçimlerin de yenilendiği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısını izleyen ilk toplantısında, üyeleri arasından bir Başkan, Başkanın yokluğunda ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 16 Yönetim Kurulu Şirketin temsil ve idare organıdır. Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana sözleşme ile Genel Kurul’a verilmiş olan görevlerin dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği yetkilere sahiptir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE  İLZAMI  

MADDE 17 Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 319’uncu maddesi hükmünce idare ve temsil yetkilerinin bir bölümünü veya tamamını üyelerden birine veya birkaçına, Yönetim Kurulu üyesi olmayan şirket yöneticilerinden birine veya birkaçına bırakabileceği gibi bu görev ve yetkileri kullanmak üzere şirket içinden icra komiteleri oluşturulabilir.

Şirket adına imza koymaya yetkili kimselerin adları ile yetkileri ve imza numuneleri Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir ve Ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olması, bunların şirket unvanı altında ve şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş bulunmasına bağlıdır.


YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN  ÜCRETLERİ

MADDE 18 Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından tespit edilir.


GENEL MÜDÜRLÜK

MADDE 19 Şirket Genel Müdürlüğü Genel Müdür ve alt birimlerden oluşur.


GENEL MÜDÜR

MADDE 20 Genel müdür, Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Genel Müdürün ücret ve diğer çalışma şartlarını Yönetim Kurulu belirler.

Genel Müdürün görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Genel Müdür, Şirketi ilgili mevzuat ,ana sözleşme,Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda verimlilik ve kararlılık ilkeleri çerçevesinde basiretli bir tacir gibi yönetmekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

Genel Müdür sınırları açıkça belirtilmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldıramaz.


ORGANİZASYON YAPISI

MADDE 21 Şirketin organizasyon yapısı, personelin istihdam şartları, ücret, maaş ve diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DENETİM KURULU


DENETİM KURULU

MADDE 22 Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 2 (iki) üyeden oluşur. Denetçilerin görev süreleri 1 (Bir) yıldır. Görev süresi dolan Denetçi tekrar seçilebilir.Denetim Kurulu üyesinin üyeliğinde herhangi bir nedenle boşalma olduğu takdirde yeni üye Türk Ticaret Kanunu esaslarına göre seçilir.


DENETÇİNİN NİTELİK VE ŞARTLARI

MADDE 23 Denetçi seçilebilmek için hacir altına alınmamış olmak, kendisinin veya yönetiminde veya denetiminde bulunduğu şirketlerin iflas etmemiş olması, acz haline düşmemiş olmak, yüz kızartıcı suçlar ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen ve üyelik sıfatını kaybettiren suçlardan birisiyle mahkum olmamak gerekir.


DENETÇİNİN GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 24 Denetçi, Şirketin genel işlemlerini ve bütçesini tetkik etmeye, Türk Ticaret Kanunu’nda yazılı vazifeleri yapmaya, Şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda Yönetim Kurulu’na teklifte bulunmaya, zaruri ve müstacel sebepler çıktığı taktirde Genel Kurul’u toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tayine ve Türk Ticaret Kanunu’nun 354’üncü maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Denetçi, Kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine düşen görevleri iyi ve tam olarak yapmakla yükümlüdürler. Denetçi oya katılmamak şartı ile Yönetim Kurulu Toplantılarına iştirak edebilir.


DENETÇİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 25 Denetçinin ücreti Genel Kurul tarafından tespit edilir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

GENEL KURUL

GENEL KURUL

MADDE 26 Genel Kurul, Şirketin pay sahibi ortaklarından oluşur. Kanun ve Ana sözleşme ile haiz olduğu yetkileri kullanır, görevlerini yapar.


GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 27 Şirket Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır.Olağan Genel Kurul,yılda en az (1) bir defa  ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılır.Bu toplantıda gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır.


Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu ve bu Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre yapılır ve gereken kararları verir.

Kanun ve Ana sözleşme hükümlerine uygun olarak toplanan Genel Kurul, ortakların tamamını temsil eder.Bu suretle toplanan Genel Kurul’da alınan karalar gerek muhalif gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da muteberdir.


ÇAĞRININ ŞEKLİ VE GÜNDEM

MADDE 28 Türk Ticaret Kanunu’nun 370’inci maddesi hükmü dahilinde yapılan toplantılar hariç olmak kaydıyla Genel Kurul toplantıları pay sahiplerine en az 30 gün önce taahhütlü mektup gönderilmek ve ya toplantı gününden en az iki hafta önce ilan edilmek suretiyle bildirilir.

Genel Kurul toplantıya çağıran ilan ve mektuplarda, toplantı yeri,günü ,saati ve gündem yer alır.Genel Kurul toplantılarının usul ve şekli ile toplantı günde mi bu Ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.


TOPLANTI YERİ

MADDE 29 Genel Kurul, Şirket idare merkezinde veya Yönetim Kurulu Kararı ile idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yasal usul çerçevesinde ilanlar yapılması şartı ile yurt içinde başka bir yerde toplanabilir.


TOPLANTILARIN İLGİLİ MERCİLERE BİLDİRİLMESİ

MADDE 30 Gerek olağan gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, toplantı gününden en az yirmi gün önce T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Genel Kurul Toplantısının yapılmasında ve toplantı sonunda oluşan evrakların ilgili mercilere gönderilmesinde ilgili yasa ve mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

TOPLANTI VE KARAR ÇOĞUNLUĞU

MADDE 31 Genel Kurul şirket sermayesinin en az yarısını temsil eden pay sahiplerinin asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı taktirde Genel Kurul tekrar toplantıya davet edilir. İkinci toplantıda hazır bulunan pay sahipleri temsil ettikleri sermayenin miktarı ne olursa olsun, görüşme yapmaya ve karar vermeye yetkilidirler.

Genel Kurul, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu’nun 370’inci maddesi hükümlerine göre merasimsizde toplanabilir. Ana sözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı ve toplantı ve karar yeter sayısı için Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerlidir.Genel Kurul kararlarını oy çokluğu ile alınır. Bu konuda Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.


TOPLANTIYA İŞTİRAK VE VEKİL TAYİNİ

MADDE 32 Hissedarlar, Genel kurul toplantılarında başka bir hissedara veya herhangi bir şahsa verilmiş temsil yetkisini gösterir belge ile temsil edilebilirler. Temsil yetkisini gösterir belgenin şekli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

OY HAKKI

MADDE 33 Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin sahip oldukları veya temsil ettikleri bir pay için bir oy hakkı mevcuttur.


OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ

MADDE 34 Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya açık oya başvurulabilir. Hissedarların TTK’nun 377’nci maddesinden doğan hakları saklıdır.


GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ VE BAŞKANLIK

MADDE 35  Genel Kurul, hissedarlığı şart olmayan bir başkan, bir katip ile iki oy toplayıcı seçer.

       Başkanın görevi, görüşmelerin usulüne uygun ve düzenli bir biçimde geçmesini ve toplantı tutanağının Kanun ve bu Anasözleşme hükümlerine uygun olarak tutulmasını sağlamaktadır.

Genel Kurul toplantılarına Hükümet Komiserinin katılması zorunludur.  

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekil mümessillerin isimleri, payları ile temsil ettiği sermaye miktarı ve oyların miktarını belirten bir Hazirun Cetveli hazırlanır. Bu cetvel katılanlar tarafından imzalanır. Hazirun Cetvelinin düzenlenmesinde ilgili Yönetmelik, Tüzük ve Genelge hükümlerine riayet olunur.

Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular incelenerek karara bağlanır.

GENEL KURUL ZABITLARI

MADDE 36  Genel Kurul görüşmeleri ve alınan kararlar bir zabıt ile saptanır. Bu zabıt Genel Kurul Başkanı, katip, oy toplayıcılar ve Hükümet Komiseri tarafından imzalanır.


ALTINCI BÖLÜM

YILLIK HESAP VE BİLANÇO


HESAP DÖNEMİ

MADDE 37  Şirketin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının son günü biter.

Her hesap dönemi sonunda Şirketin mali durumunu gösteren bir bilanço ve kâr-zarar cetveli düzenlenir. Türk Ticaret Kanunu ve buna ilişkin Yönetmelik hükümleri saklıdır.


SAFİ KÂRIN BELİRLENMESİ

MADDE38 Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul olunan her türlü masraflar gayrisafi hasılattan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ Safi Kâr’ı teşkil eder.


SAFİ KÂRIN DAĞITIMI

MADDE 39  Yukarıdaki madde ilkelerine göre hesaplanacak safi karın dağıtımında aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır:

Geçmiş yıl zararları mahsup edilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesinin 1’nci fıkrası gereğince %5 umumi yedek akçe ayrılır.

Vergi yasaları vesair yasalar gereğince gerekli kesintiler yapılır.

Ortaklara, ödenmiş sermayelerinin %5’i oranında 1’inci temettü hissesi ayrılır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesinin 2’nci fıkrasının 3’üncü bendi gereğince %10 umumi yedek akçe ayrılır.

Yukarıda hesaplanacak miktarlar düşüldükten sonra kalan tutar Genel Kurul’un tespit edeceği şekil ve suretle tefrik ve tevzii edilir.YEDEK AKÇE

MADDE 40  Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçe sermayenin beşte birine ulaşıncaya kadar tefrik edilir. İhtiyat akçesi şirket sermayesinin 1/5’ine ulaştıktan sonra herhangi bir sebepten bu miktarın altına düşmesi halinde yeniden aynı seviyeye ulaşıncaya kadar ayrılmaya devam olunur. Türk Ticaret Kanunu’nun 466 ve 467’nci madde hükümleri saklıdır.


KARIN ÖDENME ZAMANI VE ŞEKLİ

MADDE 41 Kârın ödeme zaman ve şeklini Genel Kurul tespit eder.Genel Kurul tespit. Genel Kurul kârın ödeme zaman ve şeklini belirlemek üzere Yönetim Kurulu’na yetki verebilir.


YEDİNCİ BÖLÜM

ÇESİTLİ HÜKÜMLERŞİRKETE AİT İLANLAR


MADDE 42 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37’nci maddesinin 4’üncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 368’inci maddesi hükümlerine uygun olarak toplantı gününden en az 15  (onbeş) gün önce yapılır.


Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu’nun 397’inci maddeleri hükümleri uygulanır.


YILLIK RAPORLAR


MADDE 43 Her hesap dönemi sonunda Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Şirketin mali durumunu gösterir bilanço ve gelir tablosu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önceden pay sahiplerinin incelenmesi için Şirket merkezinde hazır bulundurulur.


Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Hazırun Cetveli Genel Kurul Toplantısından itibaren 3 (üç) ay zarfında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na gönderilir veya toplantıda hazır bulunan komisere tevdi edilir.


YETKİLİ MERCİ


MADDE 44  Şirket ile ilgili tüm işlemlerden doğan anlaşmazlıklarda yetkili merci, şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.


HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR


MADDE 45  Bu Anasözleşme’de düzenlenmemiş hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve ilgil diğer mevzuat hükümleri uygulanır.


SEKİZİNCİ BÖLÜM

GEÇİCİ HÜKÜMLER


GEÇİCİ MADDE 1 Şirket sermayesindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar, 4046 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.


GEÇİCİ MADDE 2 Şirket sermayesindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve kapsam dışı çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları Yüksek Planlama Kurulu’nca veya Yüksek Planlama Kurulu’nun belirlediği esaslar dahilinde Genel Kurul’ca tespit edilir.İŞBU ANASÖZLEŞME

4046 SAYILI KANUN’UN 20’nci MADDESİNİN(A) BENDİNE İSİTNADEN

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN

ONAYLANMIŞTIR.


19/04/2007Metin KİLCİ

Başkan


Ana sözleşme için tıklayınız…