ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADÜAŞ
Yükleniyor...

Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sokak,

Deniz Apartmanı No: 4   Daire: 4 - 6

06420   Kızılay - Çankaya / ANKARA

0 (312) 286 62 46     0 (312) 286 62 48

0 (312) 286 62 96  

Adres
Telefon
Faks

aduas@aduas.gov.tr      www.aduas.gov.tr

 

web

bilgiedinme@aduas.gov.tr

Bilgi Edinme
E-mail

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ana Sayfa Kurumsal İhaleler Bilgi Edinme İletişim

1- Özelleştirme ihalelerine kimler katılabilir?

Özelleştirme ihalelerine ikametgah sahibi, gerekli nitelik ve yeterliğe haiz olan tüm gerçek ve tüzel kişiler katılabilir.


2-Özelleştirme ihalelerine katılabilmek için ne yapmalıyım?

Özelleştirme ihalelerine katılabilmek için özelleştirilecek varlığa ait İhale Şartnamesinin satın alınması zorunludur. Ardından ilgili ihalenin son

teklif verme tarih ve saatine kadar gerekli evrakların kapalı zarf ile teslim edilmesi gerekmektedir.


3- İhale Şartnamesini nereden temin edebilirim?

İhale Şartnamesini, Şirketimizin Cumhuriyet Mahallesi, İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay-Çankaya/ANKARA adresinden temin edebilirsiniz.


4- İhale Şartnamesinin satın alındığına dair banka dekontunun üzerinde hangi ifadelere yer verilmelidir?

Dekontun üzerinde, teklif sahibinin adı-soyadı/ticari unvanı, teklif verilecek taşınmazın ismi ile Dekontun Şartname Bedeli'ne ait olduğu yer almalıdır.


5- İhale Şartnamesinin satın alındığını gösteren banka dekontunun üzerinde yazan Teklif Sahibi dışında başka bir kişi ihaleye

teklif verebilir mi?

İhale Şartnamesinin satın alındığını gösteren banka dekontunun üzerinde yazan Teklif Sahibi ihaleye teklif verebilir. İhale Şartnamesini satın aldıktan sonra başka bir

teklif sahibi adına teklif verilmesi istenirse Şartnamenin yeniden alınması, yada ilgili banka şubesinden dekont üzerinden gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.


6-Gerçek kişi için gerekli evraklar nelerdir?

 İletişim Bilgi Formu (Şartname içinde mevcut)

 Nüfus Cüzdanı Örneği (Noter onaylı veya Nüfus Müdürlüğünden)

 İmza Beyannamesi (Noter onaylı)

 Geçici Teminat Dekontu (Açıklama: "Teklif Sahibinin Adı-Soyadı/Ticari Unvanı" -  Ada/Parsel- Geçici Teminat Tutarı)

 Alındı Belgesi (Şartname alındığında tarafımızca düzenlenecektir)

 İmzalı İhale Şartnamesi

              OECD Taahhütnamesi (Şartname içinde mevcut)


7- Tüzel  kişi için gerekli evraklar nelerdir?

 İletişim Bilgi Formu (Şartname içinde mevcut)

 Nüfus Cüzdanı Örneği (Noter onaylı veya Nüfus Müdürlüğünden)

 İmza Sirküleri (Noter onaylı)

 Geçici Teminat Dekontu (Açıklama: "Firma Adı" - Ada/Parsel- Geçici Teminat Tutarı)

 Oda Kayıt Belgesi (Aslı)

 Ana Sözleşme (Aslı)

 Alındı Belgesi (Şartname alındığında tarafımızca düzenlenecektir)

 İmzalı İhale Şartnamesi

 OECD Taahhütnamesi (Şartname içinde mevcut)

 OGG Beyannamesi (İhaleye müşterek olarak teklif vermek isteniyorsa)


8- İhale Şartnamesinde belirtilen ve teklif verebilmek için sunulacak evrakların Şirketinizce asıllarının görülmesi koşulu ile “Aslı Gibidir” yapılması mümkün müdür?

4046 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereği, ihalelere teklif verebilmek için sunulacak belgelerin asıl / noter onaylı olması şarttır.

İhale sonrası evrakların asılları tarafınıza iade edilmemektedir. Şirketimizce evrakların fotokopilerine “Aslı Gibidir”  işlemi yapılmamaktadır.


9- İhalenin aşamaları nelerdir?

Son teklif verme tarih ve saatine kadar kapalı zarf ile getirilen teklifler İhale Komisyonu huzurunda açılıp, evrak kontrolü yapılır.

Ardından Teklif Sahiplerine birebir pazarlık görüşmeleri ve açık artırma turlarının ne zaman yapılacağına dair yazılı tebligat yapılır.

İhalenin gerçekleşeceği gün, İhale Komisyonunun vereceği karara göre elemesiz ve elemeli tur/turlar yapılıp, tüm teklif sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilen açık artırma turları ile İhale teknik olarak sonuçlandırılır.


10-İhale sonrası süreç nasıl ilerlemektedir?

Teknik olarak biten ihaleler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Onayına sunulur. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın vereceği karara müteakip

ilgili ihale sonucu Resmi Gazete'de yayımlanır ve Teklif Sahibi satış sözleşmesi imzalamak üzere davet edilir.

Teklif Sahiplerine genel olarak sözleşme imzalamak için 1 ay süre verilir.


11-İhale bedeline ilişkin ödeme koşulları nelerdir?

Teklif Sahibi; İhale bedelinin tamamını peşin ödeyebileceği gibi azami yılda bir defa ödeme yapmak koşulu ile ihale bedelinin en az %20'sini peşin, kalanı en fazla 4 taksit ile ödeyebilir. Vadeli ödemelerde taksitlere İhale Şartnamesinde belirtilen yıllık basit faiz oranı yansıtılır. Teklif Sahibi vadeye bırakılan kısım için Kesin Teminat Mektubu getirecektir.


12-Vadeli ödemede taşınmaza ipotek/rehin konulacak mı?

Vadeli ödemelerde, vadeye kalan kısım için Kesin Teminat Mektubu getirme zorunluluğu  olduğundan  taşınmaza tapuda  herhangi bir ipotek/rehin konulması mümkün değildir.


13-Tapu devir işlemlerinde herhangi bir vergi, resim, harç ödemesi yapılıyor mu?

Özelleştirme İşlemleri 4046 sayılı Kanun gereği her türlü vergi, KDV, resim ve harçtan muaftır.


Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.


Özelleştirme Hizmetleri Grup Başkanlığı

İhale Birimi